Upravljanje projektima i konzultantske usluge

Tko je voditelj projekta?

Voditelj projekta je osoba koja posjeduje stručne kvalifikacije, imenuje ju investitor i odgovorna je za ostvarivanje definiranih ciljeva projekta.

Kako bi mogao stručno i uredno obavljati svoje dužnosti, dobar voditelj projekta posjeduje mnogostruka znanja i vještine, od osnova upravljanja projektima pa do upravljanja poslovanjem, posjeduje određena tehnička znanja, dobar je u komuniciranju, organizaciji i logistici, posjeduje vještine vođenja i još mnogo toga.

Voditelj je odgovoran za svaku fazu projekta i za cijeli projekt, dužan je upravljati sudionicima projekta.

Voditelj također rješava određene probleme koristeći svoje znanje i poznavanje cjelokupnog projekta.

 

Tko je obavezan imenovati Voditelja projekta?

Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

 • ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
 • ulaganja sredstava u izgradnju građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Odgovornosti voditelja projekta

Voditelj projekta osigurava da svatko u timu poznaje i izvršava svoje zadatke, da osobe uključene u projekt poznaju svoje odgovornosti, ali i da u svakom trenutno imaju podršku voditelja projekta.

Specifične odgovornosti voditelja projekta mogu varirati ovisno o industriji. Međutim postoje neke odgovornosti koje su zajedničke svim voditeljima projekata:

 • Razvoj projektnog plana
 • Suradnja sa svim sudionicima projekta i uspostavljanje suradnje između njih
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje konfliktnim situacijama
 • Upravljanje isporukom projekta

Na projektima gradnje voditelj projekta obavlja sljedeće poslove:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.

I na kraju, voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih zakonom.

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.