Koordinator zaštite na radu I i II

Kada se imenuje koordinator zaštite na radu?

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati:

  1. jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i
  2. tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.

O koordinatorima zaštite na radu?

Koordinator zaštite na radu I –  koordinator tijekom izrade projekta

  • koordinira primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja
  • izrađuje ili daje izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu čiju izradu je dužan  osigurati investitor ili vlasnik građevine

Koordinator zaštite na radu II –  koordinator u fazi gradnje

  • koordinira primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
  • koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
  • izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
  • provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
  • organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.