Izrada etažnih elaborata

Što je etažiranje?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, te njegovo upisivanje u zemljišne knjige koje su jedini pravni dokaz o vlasništvu nekretnine.

Zašto provesti etažiranje?

Vlasnik stana u neetažiranoj zgradi, vlasnik je jednog nedefiniranog dijela te zgrade.

Svakom suvlasniku zgrade, osim stana, pripada i udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrum, drvarnica, stubišta, hodnici, tavan) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada. Ukoliko zgrada nije etažirana, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade i u kakvom je udjelu u nečijem vlasništvu.

Kako provesti etažiranje?

Etažnim elaboratom odnosno planom posebnih dijelova zgrade, grafički se i tekstualno određuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, pripadajući sporedni dijelovi te udjeli pojedinih suvlasnika u vlasništvu nad zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Prilikom izrade elaborata potrebno je precizno izmjeriti izvedeno stanje predmetne građevine, iscrtati i izračunati neto korisne površine, nakon čega se izrađuje prijedlog upisa posebnih dijelova građevine za kojeg je potrebno očitavanje svih suvlasnika. Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. Elaborat etažiranja izrađuje se prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.